Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

På tide å oppfylle klimamålene!

Klimapolitikken er preget av store ord, ambisiøse mål og manglende vilje til å gjennomføre målene. Den nye klimahandlingsplanen i Bergen er intet unntak, men bystyret har fortsatt muligheten til å stramme opp planen.

Bergen var tidlig ute med den første klimaplanen allerede i 2000. Bystyret vedtok mål om å redusere klimagassutslipp med 30 % og CO2-utslipp med 20 % fra 1991 frem til 2005, men i sakspapirene advarte rådmannen om at det ikke ville være mulig å oppnå målene selv ved gjennomføring av samtlige tiltak som er vurdert i plandokumentet. Det skulle vise seg at rådmannen hadde rett, uten at det dempet bystyrets ambisjoner. Snarere tvert imot.

I den neste klimaplanen fra 2010 var målet at Klimagasser skal reduseres med 3 % fra 1990 til 2008-2012 (Kyoto-avtalen). Reduksjon med 50 % ift 1991. Det flotte målet til tross, bystyret hadde ikke tatt innover seg kritikken om manglende tiltak, og den ønskede utslippsreduksjonen uteble.

Endrede måter å måle lokale utslipp på, gjør det vanskelig å sammenlikne tallene, men i den siste statusrapporten er det uansett lett å forstå at altfor lite har skjedd: Totalt sett viser data vi har at kurven for utslipp har sluttet å øke men at utslippsnivået er relativt konstant. Det betyr at dersom vi skal klare å nå målet om å bli en fossilfri by i 2050, og få en reduksjon på 50 prosent innen 2030 må det gode tiltak på plass allerede i dag.

I september skal bystyret vedta en ny klimaplan. Ambisjonene er fortsatt høye, men dessverre er det fortsatt mangel på konkrete tiltak, tidsplaner og finansiering. Klima er en sak alle støtter, men når det kommer til handling, butter det imot og andre hensyn veier plutselig tyngre.

Savner en tydelig retning og strategi for gjennomføring – med tidsplan, skrev SpaceLab ved Universitetet i Bergen i sin høringsuttalelse til klimaplanen. Etterlyser en strammere plan med milepæler, skrev Klimapartner Hordaland, mens Naturvernforbundet etterlyste konkretisering og oppfølging med årlige handlingsplaner. De peker på noe vesentlig. Det er vel og bra med fagre mål, men det er gjennomføringen som er det viktigste.

Når klimaplanen skal opp til behandling i bystyret 21. september, bør vi folkevalgte gripe anledningen til å legge klare føringer for klimapolitikken fremover. Miljøpartiet De Grønne bidrar med 50 forslag til forbedringer av klimaplanen.

Et sentralt grep er at bystyret bør vedta at klimaplanen er overordnet andre kommunale planer. Ved en målkonflikt, skal klimaplanen veie tyngst. Et eksempel er Flesland lufthavn. «Vurderingene rundt rullebane 2 bør sees i sammenheng med hovedmålene i Grønn strategi», heter det i byrådets utkast til klimaplan. Jeg mener det ikke er nok å se en utbygging som vil gi massivt økte klimautslipp i sammenheng med klimaplanen: Utbyggingen skal kategorisk avvises med basis i klimaplanen.

Tilsvarende må klimaplanens skepsis mot utvidet veikapasitet bli til konkrete vedtak. I oppsummeringen av status for tiltak i klimaplanen fra 2010 blir det tørt bemerket av nye firefelts motorveier inn til Bergen er i strid med vedtatt politikk. Det er på tide at klimahensyn blir mer enn festtaler. Bystyret må sette bremsene på for økt kapasitet på veiene, og større boligbygging med dårlig kollektiv- og sykkeldekning skal avvises.

For å bidra til å sikre gjennomføring av planen, mener MDG at byrådet hvert år skal legge frem for bystyret en statusrapport og handlingsplan, og at det bør nedsettes et eget ekspertpanel som kan uttale seg og komme med innspill til gjennomføringen.

Vi ønsker en tidfesting av en grønn næringsplan og en egen plan for utslippskutt i kommunal sektor, og en oppjustering av budsjettposten for klima og miljø i det kommende budsjettet.

En rekke av forslagene MDG legger frem vil møte motstand fordi de legger føringer for neste års budsjett, men det er helt nødvendig å binde midler til klimaarbeid. I den forrige klimaplanen skulle det settes av 25 mill kr årlig til kommunens klimafond, men bystyret ignorerte det når budsjettene skulle vedtas. Da hjelper det lite med gode hensikter. Det koster å satse på klimapolitikk, men det vil også lønne seg i det lange løp.

I Bergen går klimapolitikk og sykkelpolitikk hånd i hånd. Begge deler blir heiet på i bystyret, men ingen av sakene blir satset på når det virkelig gjelder. Derfor mener vi klimaplanen må suppleres med et vedtak om at byrådet skal legge frem en plan som konkretiserer fullføringen av sykkelveinettet innen 2019. Sammenhengende sykkelveier gjennom sentrum og ut i nærmeste bydeler skal i første omgang gjennomføres ved oppmerking og omregulering i 2017. Klimaet krever handling nå!

Vi må sette oss klare mål med tidsfrister, bruke nødvendig tid på statusoppdateringer, sikre god finansiering, og lytte til faglige innspill. Da begynner vi å få en klimaplan som følger opp det klimabyråden skriver i forordet: «Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer».

Vist 114 ganger. Følges av 2 personer.