Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Bedre miljø uten glyfosat

Ingen sprøytegifter i Bergens parker, takk! Foto til fri bruk

Samtidig som EU-kommisjonen enda en gang mislyktes med å forlenge autorisasjon av plantegiften glyfosat, gikk flertallet i Bergen bystyre aktivt inn for fortsatt bruk av den samme giften.

Glyfosat er et omstridt virkestoff i hyppig brukte plantegifter som Round Up produsert av Monsanto. Glyfosat ble ganske nylig kategorisert som trolig kreftfremkallende av en arbeidsgruppe under Verdens helseorganisasjon. Det er publisert en rekke rapporter og artikler om helsefarer ved glyfosat, ikke bare om kreft, men også kronisk nyresvikt, glutenintoleranse og fødselsskader. Det foregår en livlig akademisk diskusjon om skadevirkningene, slik det tidligere var diskusjoner om plantegifter som i dag er forbudt, som DDT. Føre var-prinsippet burde tilsi en restriktiv holdning til glyfosat.

I EU går diskusjonen om glyfosat, og så langt er forsøk på å forlenge autorisasjonen strandet. Senest på torsdag stoppet det opp i EUs stående komité for planter, dyr, mat og fôr: Det blir fortsatt ikke enighet, og i juni utløper den eksisterende godkjennelsen av glyfosat. For EU-politikere er helsefarene tungtveiende argumenter.

Samme dag som glyfosat var tema i EU, gikk debatten om samme gift i Bergen bystyre. Miljøpartiet De Grønne foreslo både en generell utfasing av bruken av kjemiske sprøytegifter og en spesifikk stopp i bruken av glyfosat. Flertallet i bystyret avviste begge forslagene, og gjorde i tillegg et eget vedtak om fortsatt bruk av glyfosat. Det er skuffende når stoffet er svært omstridt og bruken er unødvendig. Representanter fra anleggsgartnerbransjen var nylig i Komite for miljø og byutvikling og fortalte at det slett ikke er nødvendig å bruke glyfosat fordi vi har gode, miljøvennlige alternativer. Da burde flertallet i bystyret kunne lagt seg på en grønnere linje. Når det finnes alternativer til glyfosat, bør disse tas i bruk for å beskytte bergensernes helse og miljø.

Vist 166 ganger. Følges av 1 person.